UPOZNAJ SVOJ GRAD I ŽIVI GA

Projekt se odnosi na osviještenost djece o važnosti promicanja Konvencije UN-a o pravima djeteta i razvijanje aktivnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete života djece u gradovima naglaskom na aktivno sudjelovanje djece u životu lokalne zajednice.

Opći cilj projekta „Upoznaj svoj grad i živi ga“ je  razvijati i unaprijediti aktivnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete života djece u gradovima i općinama s naglaskom na aktivno sudjelovanje djece u životu lokalne zajednice.

Aktivnosti:

1.Edukativno interaktivne radionice

Upoznati djecu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta, oblicima dječjeg sudjelovanja, radom jedinica lokalne samouprave vodeći računa kod izvođenja radionica o uzrastu djeteta

2.“Upoznaj svoj grad/općinu“

Interaktivna šetnja u kojoj će se djeca upoznati s gradom/općinom i ustanovama

3. „Nek’ se čuje svaki glas“ 

Razviti vještine suradnje i sudjelovanja u donošenju odluka

– izbori za XI saziv Dječjeg gradskog vijeća Opatija u osnovnoj školi u Opatiji i Lovranu (za djecu koja pohađaju lovransku osnovnu školu a žive na području grada Opatije) od IV – VII razred

 4.Djeca u akciji – dječja inicijativa, podrška odraslih

Osnažiti djecu da povećaju svoje kapacitete za planiranje i provođenje akcija u zajednici ( Potraga za skrivenim opatijskim blagom;  Potraga za skrivenim lovranskim blagom;  Potraga za skrivenim blagom Mošćeničke Drage)

5. Izrada edukativnih materijala:

6. Promidžbene aktivnosti

Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.