„Klikni i sudjeluju u svojoj zajednici“ – projekt DND Opatija i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Projektom želimo osvijestiti djecu o važnosti promicanja Konvencije UN-a o pravima djeteta i razvijanja aktivnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete života djece u gradovima naglaskom na aktivno sudjelovanje djece u životu lokalne zajednice.

Aktivnosti predviđene Projektom:

  • Edukativno interaktivne radionice o dječjim pravima i aktivnom dječjem sudjelovanju
  • Edukativne radionice za digitalno građanstvo i demokratsku kulturu
  • Izrada digitalnih sadržaja o Liburnijskom kraju „Djeca  djeci“
  • Promidžbene aktivnosti

Poticanjem uključivanja i aktivnog sudjelovanje djece u javnom životu svoje lokalne sredine i u širim razmjerima učimo djecu uočavati stanja i potrebe djece u sredini u kojoj žive te javno iznositi svoja mišljenja i prijedloge, zalagati se za donošenje odluka, programa i drugih mjera u tijelima vlasti za poboljšanje položaja djece u društvu i u korist bržeg i boljeg ostvarivanja prava i potrebe djece. 

Sudjelovanje djece pretpostavlja da im odrasli pružaju aktivnu podršku u izražavanju njihova mišljenja te da se osiguravaju uvjeti njihovog osposobljavanja za izražavanje vlastitog mišljenja.

Konvencija UN-a o pravima djeteta izražava nekoliko različitih aspekata prava djece na sudjelovanje:

  • pravo na izražavanje svojih stavova i stvarima koje se odnose na djecu
  • sloboda izražavanja i pravo na primanje informacija
  • sloboda misli
  • sloboda udruživanja
  • pravo na sudjelovanje u društvenom životu zajednice.

Ovim projektom doprinijet ćemo podizanju razine znanja djece o pravima djece, najvažnijem svjetskom dokumentu za djecu Konvenciji UN-a o pravima djeteta i aktivnom dječjem sudjelovanju, digitalnoj pismenosti, prihvaćanju djece kao nositelja svojih prava koje je nužno informirati o njihovim pravima koje onda mogu koristiti u skladu sa svojim razvojnim potencijalima te promicati pravo djece na sudjelovanje u javnom životu lokalne zajednice. 

Djeca koja su aktivni u svojoj lokalnoj sredini uče o demokraciji i građanskoj odgovornosti što dovodi do izgradnje budućih tolerantnih, nenasilnih, sigurnih društvenih zajednica.