Misija

MISIJA

Misija INFO KUTIĆ O DJEČJIM PRAVA I DJEČJEM SUDJELOVANJU DND OPATIJA je unaprijediti dobrobit i najbolje interese djece na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, kroz rad u suradnji s organizacijama i osobama koje se bave promicanjem tih ciljeva, te osposobljavanje djece i odraslih da doprinesu povećanju kvalitete života djece u svim područjima pitanja djece.
Djelatnost INFO KUTIĆ O DJEČJIM PRAVA I DJEČJEM SUDJELOVANJU DND OPATIJA usredotočuje se na sudjelovanje djece u donošenju odluka i prava djece na bazi metode istraživanja.
On stavlja naglasak na dva različita područja obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje:
Dječja prava – koriste se Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i drugim međunarodnim standardima za procjenu zakona, politika i prakse koje utječu na djecu;
Istraživanja s djecom – Ocjenjivanje najbolje metode provođenja istraživanja u životima djece s posebnim fokusom na pristupe koji uključuju djecu aktivno u procesu istraživanja.

 

Supervizor: Sanja Škorić, upravni pravnik
Mentor: Ana Jantolek, prof. psiholog
Izvoditelji aktivnosti:
Antonia Katić, dugogodišnja članica Dječjih foruma, volonterka, studentica
Tea Jelača, mag.kulturolog
Grupa mladih aktivista DND: Irena Petković, Katja Knežević, Karlo Škorić, Petra Peloza, Lucija Deranja