Dječja prava u Europskoj zajednici

Društvo „Naša djeca“ Opatija punopravni je član:

 • Od 2006. godine Tapori organizacije koja se bori protiv dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti u svijetu, sa sjedištem u Ženevi
 • Od 2010. godine Eurochild organizacije europska mreža organizacija usmjerena na poboljšanje kvalitete života djece i mladih, a svoje aktivnosti zasniva na UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta.
  Sjedište organizacije je u Bruxellesu
 • Od 2014. godine Child right connect organizacije – nevladina skupina globalna mreža od 77 međunarodnih nevladinih organizacija koje se zalažu i osiguravaju da sva djeca u potpunosti uživaju svoja prava kao što je definirano Konvencijom o pravima djeteta. Nevladina skupina pruža platformu za koordiniranu akciju i igra središnju ulogu u razvijanju dječjih prava na međunarodnoj razini. Kako bi se unaprijedila prava djeteta u okviru međunarodnog sustava ljudskih prava, grupa nevladinih organizacija uspostavila je radne skupine o ključnim pitanjima vezanim za prava djeteta, uključujući djecu i nasilje, djecu bez roditeljske skrbi, domorodačku djecu, seksualno iskorištavanje djeve, pravosuđe za maloljetnike te dječju participaciju. Ove radne skupine pomogle su osigurati da dječja prava budu na dnevnom redu Vijeća za ljudska prava, pokrenuti nevladine organizacije na studije UN-a o nasilju nad djecom te osigurati svjetske kongrese protiv seksualnog iskorištavanja djece, istaknula je Sanja Škorić te dodala kako je glavna tema na kojoj fondacija upravo radi prihvaćanje Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djece, koji je do sada potpisalo 18 država, a Hrvatska je u postupku prihvaćanja.
  Sjedište organizacije je u Ženevi.

DJECA DANAS U EUROPI I SVIJETU

Djeca ne mogu čekati:
7 prioritetnih postupaka za zaštitu svakog djeteta izbjeglice ili migranta
Na Europskom forumu o pravima djeteta 78 organizacija dalo je zajedničku izjavu o pravima djece izbjeglica i migranata.
Preporuke vladam:

 1. Usvajanje Plana djelovanja na razini EU za svu djecu izbjeglice i migrante
 2. Izmjena zakonodavstva u vezi s azilom
 3. Stavljanje prioriteta na djecu u svim politikama migracija i azila
 4. Financiranje za osnaživanje sustava za zaštitu djece
 5. Odgovor na probleme djece izbjeglica i migranata u svim područjima
 6. Zaštita djece izvan granica
 7. Osiguravanje i korištenje kvalitetnih podataka i dokaza
  Preuzeto: www.unicef.hr

Ako se svijet više ne posveti djeci koja odrastaju u najtežim uvjetima, do 2030. godine − koja je prijelomna godina za UN-ove Ciljeve održivog razvoja − 167 milijuna djece živjet će u siromaštvu, a 750 milijuna djevojčica bit će udano u dječjoj dobi.

unicef

Izvješće o stanju djece u svijetu pokazalo je kako ulaganje u najranjivije skupine djece može donijeti i trenutačnu i dugoročnu korist za tu djecu i društva u kojima žive. Pokazalo se u različitim dijelovima svijeta da primjerice novčana pomoć obiteljima osigurava da djeca dulje ostaju u sustavu obrazovanja. Svaka dodatna godina djetetova školovanja povećava njegove prihode u odrasloj dobi za u prosjeku 10%. Također, za svaku dodatnu godinu školovanja za mlade odrasle ljude u nekoj državi stopa siromaštva u toj državi pada u prosjeku za 9%.
Nejednakost, kaže UNICEF-ovo godišnje izvješće, nije ni neizbježna ni nepremostiva. Kvalitetniji podaci o najsiromašnijoj djeci, sveobuhvatna rješenja za izazove s kojima se djeca susreću i inovativni načini rješavanja poznatih problema, pravednija raspodjela sredstava i pojačani napori zajednica mogu doprinijeti tome da sva djeca u svijetu imaju jednake mogućnosti.
Zaštita i promicanje prava djeteta prioritetna su zadaća Europske unije.
Prava djece čine dio ljudskih prava koja EU i zemlje članice moraju poštivati temeljem međunarodnih i europskih sporazuma.
Sve zemlje članice ratificirale su Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. godine.
Prava djeteta sadržana su u članku 24. Europske povelje o temeljnim pravima Europske unije.
Promicanje prava djeteta je integralan dio vanjske politike EU o ljudskim pravima, uključujući politiku razvoja, mira i sigurnosti. Ciljevi EU u okviru ove politike su promicanje načela kao što su nediskriminacija, najbolji interes djeteta, opstanak i razvoj djeteta.
Djeca imaju prvo biti saslušana i imaju pravo glasa u svim odlukama koje ih se tiču, bilo da se radi o obitelji, o zajednici, o školi ili u pojedinim pravnim i upravnim stvarima. Vijeće Europe stavlja sudjelovanje djece u srž agende o dječjim pravima . Sudjelovanje djece je ključni strateški cilj promocija prava djeteta.
Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava
Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava u Republici Hrvatskoj na snazi je od 1. kolovoza 2010. godine te se njome posebice štite postupovna prava djeteta tj. pravo djeteta da u postupcima koji se odnose na dijete, odnosno koji ga se tiču, dobije sve relevantne informacije te ima pravo na izražavanje svog mišljenja kao i pravo zahtijevati posebnog zastupnika.
Europska konvencija o ostvarivanju prava djeteta uzima k znanju sadržaj Preporuke 1121 (1990) Parlamentarne skupštine o pravima djeteta;
– prava i najbolje interese djece treba promicati i u tom cilju djeca trebaju imati priliku ostvarivati svoja prava, posebice u obiteljsko-pravnim postupcima koji ih se tiču;
– djeci trebaju biti pružene informacije kako bi se omogućilo da takva prava i najbolji interesi budu promicani, te da se dužni značaj treba pridati mišljenju djece;
– važnost uloge roditelja u zaštiti i promicanju prava i najboljih interesa djece i smatrajući da, kada je potrebno, države također trebaju biti uključene u takvu zaštitu ipromicanje;
– u slučaju sukoba poželjno je da obitelji pokušaju postići dogovor prije iznošenja pitanja pred sudbeno tijelo.

VAŽNI MEĐUNARODNI DOKUMENTI:
Konvencija UN-a o pravima djeteta, 1989. godina
Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom, 2006. godina
Strategije Vijeća Europe o pravima djeteta (2012. – 2015.) (CM 2011/171)
EU Agende za prava djece
Fakultativni protokol o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji stupio je na snagu 18. siječnja 2002. godine
Fakultativni protokol o uključivanja djece u oružane sukobe stupio je na snagu 12. veljače 2002. godine
Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od spolnog iskorištavanja i spolnog nasilja, Usvojio Odbor ministara 12. srpnja 2007.
Treći fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi (OP3 CRC), 2013. godina