Info Kutic_logo (1)

INFO KUTIĆ O DJEČJIM PRAVIMA

Društvo „Naša djeca“ Opatija već više od 20 godina aktivno promiče vrijednosti Konvencije UN-a o pravima djeteta kroz rad svojih Dječjih foruma i Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije.

Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije i članovi Dječjeg foruma aktivno su se uključili u međunarodni projekt vršnjačkog istraživanja o dječjoj participaciji organizacije Child to child Trust; istraživanje stereotipa i predrasuda djece prema drugim nacionalnim skupinama u okviru projekta Djeca i mladi ne priznaju granice Saveza DND Hrvatske; istraživanje dječjih stavova o tome kako vlada troši novac Centra za dječja prava na Sveučilištu Queen’s Belfast, a prikupljeni rezultati su proslijeđeni Odboru za ljudska prava UN-a. Sudjelovali smo u online anketi pod nazivom “Europa kakvu djeca žele” s ciljem prikupljanja stavova djece i mladih o budućnosti, anketa  je bila rezultat zajedničke inicijative Eurochild – a i UNICEF-a. Njome su obuhvaćene teme: obitelj, škola, društvo te stavovi o Europi. Rezultati ankete bili su objavljeni na posebnoj sjednici u Europskom parlamentu 20. studenog – Dječji dan – na kojoj su sudjelovali i vijećnici XI saziva DGV-a Opatija s ostalim delegacijama djece i mladih iz nekoliko Europskih zemalja.

Rad DF-a i DGV-a djeca su prezentirala na međunarodnim konferencijama:

Svjetski summit o djeci, New York, Dječji susret o siromaštvu i socijalnoj isključenosti, Bruxelles; „Ulaganje u djecu: Sprečavanje i borba protiv dječjeg siromaštva i društvene isključenosti, promicanje dječje dobrobiti“ Cipar, “Djeca pokretači promjena u društvu” Švicarska, Javna ulaganja u djecu, Rumunjska, Eurochild konferencije 2016. „DJEČJA PRAVA SU VAŽNA: Zašto Europa treba ulagati u djecu“ , Eurochild konferenciji 2018. „Gradimo bolju Europu s djecom: pridružite nam se!“ Opatija, Hrvatska, 12 foruma za prava djeteta u Europskom parlamentu, 2019., Međunarodnoj konferenciji „Sudjelovanje djece u donošenju odluka i politika na razini Europske unije“, Rumunjska, 2019. Na Konferenciji je predstavljena Dječja deklaracija iz Bukurešta o participaciji djece u procesu donošenja odluka na razini EU-a.

Od 2006. godine aktivno smo uključeni u svjetski projekt Tapori čiji je cilj borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti djece u svijetu.

Aktivno smo se uključili, 2013. godine u kampanju Organizacije Eurochips, Europski odbor za djecu čiji su roditelji u zatvoru, pod sloganom: „Zločin nije moj, ali kazna ipak jest“.

Na 17. Susretima Dječjih foruma Hrvatske, 2014. godine, pokrenuli smo kampanju pod nazivom „Opredijeli se da budeš – Prvak prava djeteta“ koju je pokrenulo 14 međunarodnih i europskih udruga za dječja prava (Eurochild, SOS Dječje selo…) kako bi potaknuli članove Europskog parlamenta da prihvate i potpišu Manifest dječjih prava.

2019. godine pokrenuli smo kampanju Glasaj za djecu” (Vote for Children) u kojoj sudjeluje niz međunarodnih organizacija za zaštitu prava i interesa djece, poput Eurochilda, Save the Children, Terre des Hommes, UNICEF-a. Kampanja se zalaže da pitanja od interesa za djecu budu prioritet u izbornim programima budućih članova Europskog parlamenta, te poziva kandidate da postanu borci za dječja prava, odnosno Prvaci prava djeteta (Child Rights Champion).

Troje djece DND Opatija  bili su izabrani u prvi saziv Mreže Mladih savjetnika Ureda pravobraniteljice za djecu, član Dječjeg foruma i DGV Opatija 2012. i 2019. godine postali su je predstavnici djece u Vijeću za djecu RH. Od 2018. godine imamo svoje male predstavnike u Savjetodavnom odboru za dječju participaciju UNICEF-a te dvoje djece u Dječjem vijeću Eurochilda. Postali smo u partnerstvu sa Savezom DND Hrvatske koordinatori Nacionalnog foruma dječjih vijeća Eurochilda – NATIONAL EUROCHILD FORUM CROATIA – NEF.

Društvo „Naša djeca“ Opatija primilo je krajem 2015. godine u Domu Lordova u Londonu visoko svjetsko priznanje organizacije Child and Youth Finance International u kategoriji “vodstvo u civilnom društvu”. Dodjela nagrada promovirala je najuspješnije pojedince, državne institucije, financijske organizacije i udruge koje su radile na edukaciji i poboljšanju financijske uključenosti djece i mladih.
Društvu „Naša djeca“ Opatija dodijeljena je nagrada Primorsko goranske županije za izniman doprinos i postignuća u promicanju dječjih prava i dječje participacije te podršku razvoju civilnog društva i volonterstva u 2015. godini.
Zahvaljujući Dječjem gradskom vijeću Opatije i Dječjim forumima DND Opatija Grad Opatija postao je prvi grad u Hrvatskoj koji ima Mapu dječjih igrališta – vodič kroz 31 igralište za djecu ucrtano na planu grada, s kratkim opisom i fotografijom te pravilima ponašanja na dječjim igralištima za djecu i odrasle. Za taj smo projekt dobili u kategoriji „Društvena odgovornosti-inicijativa godine“ veliku nagradu Udruge hrvatskih menadžera sigurnosti.

 

Prije 30 godina svijet se ujedinio u želji da zajedno stvaramo svijet u kojem će svako dijete imati priliku rasti, učiti, razvijati svoje sposobnosti i talente, odrastati u obitelji, biti sigurno i zaštićeno.

Prije 30 godina svijet je dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava.

 20. studenoga 1989. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Konvenciju o pravima djeteta, međunarodni dokument kojim se priznaju prava djece u cijelom svijetu.

Konvenciju je prihvatilo 196 država (među njima i Hrvatska),  čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti. Time je svijet pokazao predanost da učini sve kako bi se zaštitila i osigurala prava djece na preživljavanje, razvoj, učenje i razvoj do punih potencijala, bez diskriminacije.

Prije prihvaćanja Konvencije, nije postojalo široko prihvaćanje temeljne veze između dobrobiti djece i snage društava u kojima ona odrastaju. Zato je Konvencija tako važna prekretnica. Konvencija je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu.

Konvencija o pravima djeteta je popis obveza koje države moraju ispunjavati, a ima snagu zakona. Ona definira što sve treba biti osigurano svim osobama mlađim od 18 godina i što sve čini djetinjstvo, kao razdoblje koje se razlikuje od odrasle dobi, u kojem djeca trebaju moći rasti, učiti, igrati i razvijati se.

Konvencija o pravima djeteta obećava svakom pojedinom djetetu na svijetu pravo na obrazovanje, zdravstvenu skrb, prehranu, smještaj, igru, uvažavanje, poštovanje, zaštitu od diskriminacije, iskorištavanja, nasilja – i još mnogo toga.

Prava djece nemaju rok trajanja. Ona su univerzalna i sve-vremenska.

Konvencija u sebi nosi i optimizam i jasnoću za budućnost svijeta u kojem će jednoga dana sva djeca uživati u djetinjstvu u  kojem će sva njihova prava biti poštovana, a sve njihove osnovne potrebe namirene. Svijet u kojem će djeca biti zaštićena od nasilja, zlostavljanja, iskorištavanja, zapuštanja i diskriminacije i osnažena da sudjeluju u donošenju svih odluka koje utječu na dječje živote.

Konvencija nudi viziju djeteta kao pojedinca i člana obitelji i zajednice, s pravima i odgovornostima koje odgovaraju njegovoj dobi i stupnju razvoja. Priznavanjem dječjih prava na ovaj način Konvencija čvrsto postavlja fokus na dijete u cjelosti.

Djeca i mladi imaju ista opća ljudska prava kao i odrasli i posebna prava koja prepoznaju njihove potrebe.

Razlozi za izdvajanje prava djece u posebnoj konvenciji o ljudskim pravima: 

Djeca su pojedinci. Djeca nisu ni vlasništvo roditelja ni države, niti su puki „ljudi u nastajanju“; imaju jednak status kao članovi „obitelji čovječanstva“. Djeca ne bi trebala biti tretirana kao bespomoćni objekti milosrđa. Oni su ljudska bića i nositelji (subjekti) vlastitih prava.

Djeca počinju život kao potpuno zavisna bića. Djeca se moraju oslanjati na odrasle osobe za odgoj i usmjeravanje koje im je potrebno za razvoj prema neovisnosti. Takvu skrb treba osigurati djetetova obitelj, ali kada primarni skrbnici ne mogu zadovoljiti dječje potrebe, na državi je kao primarnom nositelju dužnosti pronaći alternativu u najboljem interesu djeteta.

Djelovanje (ili nedjelovanje) vlasti utječu na djecu jače nego na bilo koju drugu skupinu u društvu. Gotovo svako područje vladine politike – od obrazovanja do javnog zdravlja – u određenoj mjeri utječe na djecu.

Stavove djece treba slušati i razmatrati u političkim procesima. Djeca ne glasuju i tradicionalno ne sudjeluju u političkim procesima. Bez posebne pozornosti prema mišljenju djece – kako je izraženo kod kuće i u školama, u lokalnim zajednicama, pa čak i u vladama – dječji stavovi ne čuju se o mnogim važnim pitanjima koja ih sada pogađaju ili će utjecati na njih u budućnosti.

Mnoge promjene u društvu imaju nerazmjeran i često negativan utjecaj na djecu. Promjena obiteljske strukture, globalizacija, klimatske promjene, digitalizacija, masovne migracije, promjene obrazaca zapošljavanja i sve slabija mreža socijalne skrbi u mnogim zemljama imaju jak utjecaj na djecu.

Zdrav razvoj djece ključan je za buduće blagostanje svakog društva. Budući da se još uvijek razvijaju, djeca su posebno ranjiva – više nego odrasli – na loše životne uvjete kao što su siromaštvo, neadekvatna zdravstvena zaštita, prehrana, sigurna voda, stanovanje i zagađenje okoliša. Posljedice bolesti, pothranjenosti i siromaštva ugrožavaju budućnost djece, a time i budućnost društava u kojima žive.

Troškovi društva koje zanemaruje potrebe djece su ogromni. Rezultati društvenih istraživanja pokazuju da najranija iskustva djece značajno utječu na njihov budući razvoj. Tijek njihovog razvoja određuje njihov doprinos, ili troškove, društvu tijekom njihovih života.

Izvor: UNICEF Hrvatske

CRC ikone

Izvor: UNICEF Hrvatske